പ്രളയാനന്തര സെൽഫി

പ്രളയ കാല കഥകളൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊലിച്ചുപോയി
ചാനലുകാരുടെ ചാകരയും കഴിഞ്ഞു
ഇനിയിപ്പോ ഇരമ്പിയാർത്തു വന്ന പുഴകൾക്കൊക്കെ
എന്ത് ഭവിച്ചു എന്നന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്

പൊടിപോലുമില്ല എന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല
പൊടിയെ ബാക്കിയുള്ളൂ
മണലൂറ്റുകാര് വന്നാൽ അതും കാണില്ല

ഉള്ളത് പറയണമല്ലോ
ഒരു ചെറിയ ചാലുപോലെ എന്തോ ഒന്നുണ്ട്
അതും വറ്റുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു പടമെടുത്തു വെക്കാം

‘പുഴ പോയ വഴി’ എന്നൊരു അടിക്കുറിപ്പും ആവാം

Read Another

പെരുമഴയിലൊരു പട്ടി

Saleel M M

My mind, lost in a nostalgic introspection, is a kaleidoscope. The succession of changing figures, scenes and phases is my past and myself. Peeping down it, I find a child following the butterflies and birdcalls in the verdure dreamscapes.

3 Comments for “പ്രളയാനന്തര സെൽഫി”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *